GRAIN a.s. hospodaří v České republice v okrese Liberec, ve Frýdlantském výběžku na výměře 3 000 ha. Z této výměry je 1 000 ha využíváno jako orná půda, kde hospodaří sesterská společnost VAKO–HP, s.r.o.. Zbývající 2 000 ha jsou louky, pastviny a ovocné sady. Zemědělská půda se rozkládá ve 20 katastrálních územích. Louky, pastviny a ovocné sady jsou obhospodařovány v režimu ekologického zemědělství. Firma se zabývá ekologickým chovem krav bez tržní produkce mléka, současný stav stáda se pohybuje kolem 1 000 ks.

Živočišná výroba

Na pozemcích, které jsou převážně v LFA a táhnou se od západu Frýdlantského výběžku k východu podhůří Jizerských hor, firma Grain a.s. hospodaří v rámci ekologických pravidel. Převážná část trvalých travních porostů je využívána jako pastviny pro chov dobytka bez tržní produkce, z tohoto důvodu se zaměřujeme na zástavová telata. Mezi plemena, která odchováváme patří Limousin a Masný simentál.

Sady

Firma GRAIN a.s. vysázela v roce 2015 krajinotvorné sady, celkem 5 ha těchto sadů je osázeno jeřabinou. V roce 2017 bylo vysázeno 10 ha ovocných sadů, kdy převládajícím druhem je slivoň. V roce 2018 došlo k rozšíření výsadby ovocných o dalších 27 ha s převládajícím druhem jabloň a slivoň, dalšími druhy jsou višeň, třešeň a hrušeň. 

V roce 2021 naše společnost zahájila provoz zpracovny ovoce v obci Andělka, jejíž realizace byla spolufinancována z Programu rozvoje venkova.

V rámci této realizace došlo k pořízení linky na výrobu moštů, linky na výrobu marmelád, linky na sušení ovoce, dále investice do zařízení souvisejícího s finální úpravou a značením výrobků, stavební obnova objektu, kde je projekt realizován, vybudování nové prodejny a vytvoření dvou chlazených boxů.